Wyoming Game Photos
Oct. 6, 2018

Photos courtesy of Irwin Sewake